Co nowego w Comarch Optima 2020.0.1.?

Najnowsza wersja Optimy 2020.0.1. to w dużej mierze odpowiedź na zmiany wprowadzone w ostatnim czasie przez resort finansów. Znalazły one odzwierciedlenie zarówno w ogólnych zmianach w programie, jak i w modułach księgowych oraz płacowych. 

Mowa m.in. o Mechanizmie Podzielonej Płatności, Białej Księdze, czyli automatycznej weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów oraz zwolnieniu z tytułu PIT dla młodych. Są to także zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związane z obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17%, podwyższeniem kosztów uzyskania przychodu oraz wyliczeniem zaliczek na PIT-36 z uwzględnieniem stawki 17,75%.

Mechanizm Podzielonej Płatności i Biała Księga

Wprowadzono zmiany zgodne z Ustawą z dn. 9 sierpnia 2019r. o zmianie podatku od towarów i usług, na mocy której od 1 listopada 2019r. należy stosować Mechanizm Podzielonej Płatności (zmieniono tu nazwę parametru Split Payment na MPP). Parametr ten należy zaznaczać dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności, wskazanych w nowym załączniku 15. do ustawy o VAT. 

Także tzw. Biała Księga podatników, znalazła się w najnowszej wersji jako istotna aktualizacja. Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą automatyczną weryfikację rachunków bankowych przedsiębiorców w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów Wykazie podatników VAT. Weryfikacja numeru rachunku jest możliwa z poziomu następujących formularzy: faktury zakupu, korekty faktury sprzedaży, dokumentu w rejestrze VAT zakupu, korekty dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT, dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów, korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów, podczas eksportu płatności do banku (automatycznie w Preliminarzu płatności).

Zmiany w module Księgowość

Wprowadzona została funkcjonalność automatycznego numerowania dokumentów wewnętrznych w rejestrze VAT na podstawie numeru dokumentu pierwotnego.

W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, możliwe jest teraz także naliczanie dni zwłoki od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.

Ponadto, w przypadku kwartalnych deklaracji VAT-7K, umożliwiono generowanie zapisów korekcyjnych związanych z zawiadomieniem VAT-ZD do poszczególnych miesięcy. Zapisy korekcyjne dotyczące poszczególnych faktur generowane są w miesiącu ich ujęcia w zawiadomieniu VAT-ZD i w tym samym miesiącu są uwzględniane w pliku JPK_VAT.

Zmiany w module Kadry i Płace

Wprowadzone zostały zmiany z tytułu ‘PIT dla młodych’, związane z naliczaniem zwolnienia z podatku, zastosowane do wynagrodzenia wypłaconego do dnia ukończenia 26 lat. W kalkulatorze wynagrodzeń dostępny jest teraz parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ z dwiema opcjami TAK/NIE.

Dodano także blokadę edycji czasu pracy i planu pracy za okres, w którym pracownik posiada naliczoną wypłatę etatową. Wprowadzono możliwość naliczania zajęcia wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich wypłat wypłacanych pracownikowi w danym miesiącu. Możliwy jest też import oraz eksport czasu pracy dla zleceniobiorców z/do arkusza Excel

Zaktualizowano także wskaźniki zgodne ze zmianami w ustawach. Są to m.in.: minimalne wynagrodzenie na etacie (od 1 września 2019r.), waloryzacja (od 1 października 2019r.), minimalna stawka godzinowa do umów (od 1 stycznia 2020r.), a także ulgi podatkowe oraz progi podatkowe. 

Wprowadzono zatem zmiany w naliczaniu wypłat związane z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku naliczania wynagrodzeń z datą wypłaty od 1.10.2019 r. stosowana będzie stawka podatku 17% , nowe wartości kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej.

Zmiany w module CRM

Najważniejszą zmianą w tym module jest umożliwienie wielokrotnego dodawania tego samego kontrahenta na wzorcu faktury cyklicznej. Dzięki tzemu możliwe jest ustawienie różnych warunków handlowych w skali roku. Natomiast umożliwienie wskazania odbiorcy (a także różnych odbiorców) na wzorcu faktury cyklicznej, pozwala na fakturowanie np. sieci handlowych, gdzie nabywcą jest ten sam kontrahent a odbiorcą konkretny sklep. 

Zmiany w module Handel z Magazynem

Nowością jest integracja z Paczkomatami InPost. W ramach integracji dostępne są następujące usługi: Paczkomaty InPost a także dla zamówień realizowanych za pośrednictwem serwisu Allegro: Allegro Kurier24 InPost, Allegro Paczkomaty 24/7 InPost oraz Allegro MiniKurier24 InPost.

Inne istotne zmiany w tej wersji Optimy:

Wzbogacone o nowe funkcjonalności i usprawnione zostały także synchronizacje z Comarch eSklep i Allegro – integracja z InPost. Rozszerzona o mechanizm podzielonej płatności (MPP) została współpraca z Comarch EDI i Comarch Mobile Sprzedaż.

Integracja z ERP 4.0 także wzbogaciła się o dodatkowe funkcje. W Analizach BI wprowadzono raporty związane z PPK. Rozszerzono obszar Kadr i Płac o opisy analityczne oraz nowe atrybuty m.in. zaksięgowanie listy płac. Poprawiono raporty Rozrachunków Księgowych oraz obsługę zakazów magazynowych.

Ostatnią wartą uwagi zmianą w programie jest możliwość zastosowania dłuższych haseł operatorów – zwiększono tutaj limit znaków z 8 do 30.