Comarch podążając za światowymi trendami stworzył narzędzie BI Point – aplikację działająca w przeglądarce, która pozwala na tworzenie efektownych raportów w prosty sposób, korzystając z wielu źródeł danych takich jaki: kostki OLAP, bazy MS SQL, Oracle, Postrgre, pliki tekstowe. Wśród wymienionej listy brakuje narzędzia, które jest wprost stworzone do tego, aby wykorzystywać je jako źródło danych do wszelkich raportów wizualizacji. Mowa o Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS), a konkretniej modelu tabelarycznym.

Wśród głównych cech, które stanowią przewagę modelu tabelarycznego nad Olapem należy wymienić

  • Lepszą wydajność,
  • Łatwiejszą implementację rozwiązania,
  • Technologia przyszłości,
  • Integracja z PowerPivor.

 

Wykorzystanie języka DAX w SSAS daje nieograniczone możliwości przy szeroko rozumianej analizie danych.

Sprawdźmy, czy korzystając z połączenia typu OLAP Comarch BI Point umożliwia odpytywanie baz analitycznych w modelu tabelarycznym (SSAS Tabular mode) oraz pozwala na stosowanie miar napisanych w języku DAX.

Stworzenie raportu krok po kroku 

Aby to sprawdzić, stwórzmy prosty model tabelaryczny w SQL Server Analysis Services, bazujący na bazie danych NORTHWIND. 

model tabelaryczny w SQL Server Analysis Services - YOSI

W tabeli Order Details dodajmy cztery proste miary wyliczalne:

  1. Value – wylicza wartość zamówienia 

Value:=

SUMX ( 'Order Details’; 'Order Details'[UnitPrice] * 'Order Details'[Quantity] )

      2. YTD Value – skumulowana wartość zamówień w danym roku

YTD Value:=

TOTALYTD ( [Value]; 'Calendar'[KeyDate] )

      3. Last Year Value – wartość zamówień odniesiona do wartości w analogicznym okresie w poprzednim roku w %

Last Year Value:=

VAR vLastYear =

    CALCULATE ( [Value]; SAMEPERIODLASTYEAR ( 'Calendar'[KeyDate] ) )

RETURN

    DIVIDE ( [Value]; vLastYear )

      4. Top 3 Employees – 3 pracowników z najlepszymi wynikami sprzedażowymi

Top 3 Employees:=

VAR vTop5 =

    TOPN ( 3; Employees; [Value]; DESC )

RETURN

    CONCATENATEX ( vTop5; Employees[LastName] & ” ” & Employees[FirstName]; „, ” )

 

W aplikacji Comarch BI Point, zdefiniujmy nowe źródło danych typu OLAP, przy pomocy którego łączę się do bazy NORTHWND – domyślnie połączenie typu OLAP jest przeznaczone do kostek olapowych, czyli modeli wielowymiarowych (MDX).

Dodajmy również nowy model danych, bazując na wcześniej utworzonym połączeniu. Zakładka zapytanie w kontekście połączenia OLAP, pozwala na wskazanie konkretnej kostki, w naszym przypadku podpowiada się nazwa pliku .bim – Model. Po skonfigurowaniu uprawnień mamy gotowy zestaw pozwalający na tworzenie raportów i dashboardów.

NORTHWND - MSOLAP - YOSI.PL

NORTHWND model - 1- YOSI

Po stworzeniu źródła oraz modelu danych, mamy możliwość utworzenia Dashboardu bazującego na naszej bazie analitycznej. Konfigurując komponenty naszego dashboardu, widzimy w jaki sposób aplikacja zmapowała kolumny oraz miary w naszym modelu.

Stworzone przez nas miary znajdują się w katalogu “Miary” – możemy wykonywać na nich dowolne operacje agregujące. W przypadku “Top 3 Emplyees” nie jest to efekt pożądany, ponieważ jest to wartość tekstowa. Niestety wszystkie pozostałe pola aplikacja traktuje jako Wymiary, więc nie możemy użyć np .Quantity jako liczby – jest to spore utrudnienie w codziennej pracy, można natomiast obejść ten problem dodając kolejne miary wyliczalne. 

Aby zweryfikować poprawność przeliczania naszych miar stwórzmy: 

  • Wskaźnik prezentujący wartość sumaryczną sprzedaży – wartość ta będzie zależna od filtra globalnego
  • Wykres kolumnowy prezentujący skumulowaną wartość zamówień od początku roku
  • Tabele w której przedstawimy wartość zamówień w funkcji czasu oraz zmianę procentową w stosunku do poprzedniego roku – sprawdzimy czy hierarchia czasowa oraz miara Last Year Value działają poprawnie.

Gotowy Dashboard widzimy poniżej. Miary działają prawidłowo, zarówno w kontekście wiersza jak i filtra globalnego. Filtrowanie krzyżowe, hierarchie oraz formatowanie warunkowe oparte na wyniku miary, również działa bez zarzutu. Jak widzimy, Aplikacja Comarch BI Point pozwala w pełni na korzystanie z możliwości Modelu tabelarycznego SSAS oraz języka DAX. Daje to ogromne możliwości analizy danych zgromadzonych np. w systemie ERP oraz pokazuje jak uniwersalnym narzędziem jest BI Point.

raport SSAS Tabular & Comarch BI Point - 1- YOSI

model tabelaryczny w SQL Server Analysis Services - 2 - YOSI

 

Autor: Konrad Jędrzejowski, Konsultant ds. wdrożeń systemów ERP, YOSI.PL

Jeśli zainteresował Cię się nasz artykuł, poleć go 🙂 A może podobają Ci się nasze rozwiązania i chciałbyś podjąć z nami współpracę? Zapraszamy do kontaktu!