JPK

JPK w mikroprzedsiębiorstwach od 1 stycznia 2018 r.

Od stycznia 2018 r. obowiązkiem generowania
oraz dostarczenia plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
objęte zostaną także Mikroprzedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wprowadzenie powyższego obowiązku oznacza, że każdy mikroprzedsiębiorstwa będzie zobowiązany do przesyłania poniższych danych w formie plików JPK:

 1. ewidencje VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 stycznia 2018 r.;
 2. dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2018 r.

Nowe zasady kontroli podatkowej dotyczące sporządzania
oraz przekazywania JPK  (Jednolity Plik Kontrolny)
weszły w życie 1 lipca 2016 r.

Zgodnie z nimi każdy przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w wersji elektronicznej. Ustawodawca narzucił ściśle określone schematy generowania oraz przesyłania informacji w plikach JPK w ustandaryzowanym układzie i formacie (schemat XML).

Struktury JPK

Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur generowanych za pomocą systemu informatycznego:

 1. JPK_VAT - ewidencja sprzedaży i zakupu VAT;
 2. JPK_FA - ewidencja faktur sprzedaży - rozszerzenie JPK_VAT. Plik składany na żądanie;
 3. JPK_MAG - ewidencja magazynowa;
 4. JPK_KR - zapisy na księgach rachunkowych;
 5. JPK_WB - transakcje na rachunku bankowym;
 6. JPK_PKPiR - dotyczy mniejszych podatników korzystających z podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 7. JPK_EWP - ewidencja przychodów podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu.