Gotowi na RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych zastępując dotychczasowe przepisy prawne.

Nowe rozporządzenie ma na celu uściślenie i ujednolicenie praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez podmioty gospodarcze i swobodnego przepływu takich danych oraz obowiązków tych podmiotów w zakresie ich ochrony.

Najważniejsze zmiany to: obowiązek informacyjny w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych, obowiązek przechowywania wszelkich zgód na przetwarzanie i ewentualne profilowanie oraz raportowanie o ewentualnych naruszeniach.

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane otrzymały dodatkowe uprawnienia:

  • prawo do wglądu i sprostowania wszystkich zgromadzonych danych, możliwości ich przeniesienia czy cofnięcia zgody na przetwarzanie,
  • tzw. prawo do bycia zapomnianym, czyli wnioskowania o usunięcie swoich danych,
  • prawo do ograniczonego profilowania (dotyczące analityki danych, czyli zakaz zbierania danych o cechach osobowych i wnioskowania na ich podstawie na temat innych cech).

COMARCH wdrożył procesy i rozwiązania spełniające wymogi bezpieczeństwa danych. Więcej informacji bezpośrednio na stronach Comarch: https://www.comarch.pl/erp/aktualnosci/ogolne/7-funkcjonalnosci-wspierajacych-rodo-w-systemach-it/.

 

RODO w Comarch ERP XL

W najnowszej wersję systemu ERP XL 2017.2. znajduje się szereg mechanizmów, które pomogą firmie spełnić wymogi RODO.

Do rozwiązań przedstawionych w tej wersji ERP XL należą: